Sağlık Yönetimi Bölümü

  • Sağlık Yönetimi Bölümü
  • Tanıtım

Sağlık Yönetimi Bölümünün Eğitim Amacı;

 

Ulusal ve evrensel düzeyde sağlık sistemi ve gereklerinin farkında, yönetimin fonksiyonlarını, sağlık kurumlarının yönetimi sürecinde etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek için, gerekli çağdaş bilimlere ait bilgi ve beceriler ile donatılan, alanındaki bilimsel bilgi ve birikime katkıda bulunacak, problem çözme ve kalite geliştirme odaklı profesyonel sağlık kurumları yöneticisi yetiştirmektir.

 

Bölümümüz, Çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinin ihtiyacı olan nitelikli elemanlar yetiştirmeye gayret etmektedir.

 

Sağlık kurumlarının özelleştirilmesi veya resmi kuruluşların çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.

Yaşlanan nüfus nedeni ile artan sağlık ve sosyal güvenlik harcamaları, aynı hizmeti daha uygun fiyatlara sunabilen rekabet gücü yüksek kurumların tercih edilmesine neden olmaktadır. Yurt içi talebin yanında gelecek yıllarda ivme kazanarak artacak yurt dışı talebin de göz önünde tutulması, sağlık kurumları yöneticiliği mesleğinin gelecek yılların meslekleri arasında sayılmasına sebep olmaktadır.

 

Ülkemiz benzer sağlık bakımını daha pahalı sunan başka ülkelere göre avantajlı konumda bulunmaktadır. Bu avantajdan yaralanmak, sınır ötesi sağlık hizmetlerinin getireceği dinamizimden yararlanmak, ancak sağlık kurumlarını etkin yönecek, finansal yönünü düşünecek ve rekabet gücünü artıracak yöneticilerle mümkün olabilecektir.

 

Sağlık Yönetimi Bölümü ders programı, genel kültür bilgisi, yönetim alan bilgisi (işletme, muhasebe, ekonomi, hukuk), sağlık kurumları yönetimi meslek bilgisi (sağlık hizmetleri yönetimi, sağlık kurumlarında tedarik ve satınalma, sağlık kurumlarında finansal yönetim, sağlık kurumlarında maliyet muhasebesi, sağlık kurumlarında kantitatif teknikler, sağlık enformasyon yönetimi, insan kaynakları yönetimi, tedarik ve satınalma, sağlık ekonomisi, sağlık planlaması, sağlık politikası, sağlık hukuku, sağlık kurumlarında pazarlama vb. ) ve becerisi (alan uygulaması) kazandıran derslerden oluşmaktadır

.

Kurum stajları için Gaziosmanpaşa üniversitesi Eğitim ve araştırma hastanesi, Erbaa devlet hastanesi ile diğer kamu ve özel sağlık kurum ve hastanelerinden yararlanılmaktadır.

 

Sağlık Yönetimi mezunlarının çalışma alanları son derece geniş bir kapsama ve yeni istihdam alanı çeşitliliğine sahiptir. Sağlık alanı ile ilgili özel ve kamu sektöründe bu program tarafından yetiştirilecek insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. Program mezunları, sağlıkla ilgili tüm örgütlerde idari ve yönetsel kadrolarda çalışabilir. Dünya’da ve Türkiye’de yürütülen sağlık reformları ve sağlık sektöründeki eğilimler, ülkelerin Sağlık Kurumları Yönetimi mezunlarına giderek artan oranda ihtiyaç duyulacağını göstermektedir.

 

Mezunların çalışma alanları ile ilgili bazı önemli birimler; Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı (Teftiş Kurulu dahil), kamu ve özel sağlık kurumları (hastane, tıp merkezi, poliklinik, evde bakım merkezi, diyaliz merkezi, teşhis merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi vb), sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kurumu, sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar ( Kızılay Genel Müdürlüğü gibi), öğretim elemanı olarak üniversitenin ilgili birimleri, askeri sağlık hizmetleri, ilaç ve tıbbi sarf malzeme şirketleri, basın ve yayın kurumları gibi çeşitli kurum, kuruluş ve hizmet alanları

 

Belirli şartları taşıyan öğrenciler, öğrenci değişim programları ile (ERASMUS, FARABİ, MEVLANA gibi)  başka üniversitelerde belli bir süre eğitimini devam ettirme imkanına sahiptir.

 

Gaziosmanpaşa Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi No:26 Erbaa-Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.